The Team

IIIT Hyderabad Machine Translation SystemProf. Rajeev Sangal

Dr. Dipti Sharma

Dr. Lakshmibai

 
Arafat Ahsan

Aseem Gupta

Bhavani Sankar

E.Girish

Prashant Reddy

Samar Husain

Vinod Reddy

Vishnu Praveen

V.Sriram

Earlier Shakti Team

Shakti MT system


Contact us on : shakti_AT_iiit.ac.in